Namachrovaná Corsa!

Media_https1i1picplzt_tddae

Taken with picplz at Open Air Strahov.